Skip Navigation

Tiếng Việt

 

CÁ NHÂN

Tại Metro City Bank, chúng tôi nhìn nhận nghiêm túc vấn đề phục vụ khách hàng theo mọi cách có thể. Quý vị không chỉ là một con số đối với chúng tôi mà quý vị còn là một người đặc biệt, và chúng tôi muốn đối xử với quý vị một cách tận tâm và nhiệt tình như quý vị kỳ vọng và xứng đáng được hưởng. Sau đây là các sản phẩm giao dịch ngân hàng cá nhân của chúng tôi:


Tài Khoản Chi Phiếu Cá Nhân 2016

Tài Khoản Chi Phiếu Lãi Suất Cá Nhân

Metro Platinum Checking

Tài Khoản Tiết Kiệm Cá Nhân

Tài Khoản Tiết Kiệm Cá Nhân Hạng Vàng

Tài Khoản Tiết Kiệm Cá Nhân Hạng Kim Cương

Tài Khoản Thị Trường Tiền Tệ Cá Nhân

Tài Khoản Chi Phiếu dành cho Người Cao Niên

Tài Khoản Chứng Nhận Ký Thác (CD)

CDARS

Tài Khoản Tiết Kiệm Trả Góp Hạng Nhất

Các Tài Khoản Hưu Trí Cá Nhân (IRA)


Tài Khoản Chi Phiếu Cá Nhân 2016


Tài Khoản Chi Phiếu Cá Nhân của chúng tôi đáp ứng hầu hết các yêu cầu về chi phiếu hàng ngày. Ngân hàng sẽ không tính $10 lệ phí duy trì tài khoản hàng tháng và $0.25 lệ phí mỗi lần ký thác khi quý vị duy trì số dư tài khoản hàng ngày trung bình là $2,000. Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $50.


Tài Khoản Chi Phiếu Lãi Suất Cá Nhân


Tài khoản chi phiếu tính lãi suất này là dành cho quý vị nếu quý vị muốn tận dụng mọi lợi ích tốt đẹp nhất, khả năng sử dụng tài khoản chi phiếu với tiềm năng sinh lời từ tài khoản tiết kiệm. Ngân hàng sẽ không tính $10 lệ phí duy trì tài khoản hàng tháng và $0.25 lệ phí mỗi lần ký thác khi quý vị duy trì số dư tài khoản hàng ngày tối thiểu là $1,000 hoặc số dư tài khoản hàng ngày trung bình là $1,500. Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $500.


Metro Platinum Checking


Metro Platinum Checking mang đến cho quý vị một tài khoản chi phiếu hưởng lãi suất với viết chi phiếu không hạn chế. Ngân hàng sẽ không tính $10 lệ phí duy trì tài khoản hàng tháng và $0.25 lệ phí mỗi lần ký thác khi quý vị duy trì số dư tài khoản hàng ngày trung bình là $2,000.  Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $2,000.


Quý vị cũng sẽ được hưởng một số đặc quyền rất đặc biệt với tài khoản này.


Các Đặc Điểm Chính

Các Mức Lãi Suất theo Cấp Độ dựa trên số dư tài khoản: Cấp Độ 1 - Số dư tài khoản hàng ngày là $ 0 - $ 7,499.99

Cấp Độ 2 - Số dư tài khoản hàng ngày là $7,500.00 - $14,999.99

Cấp Độ 3 - Số dư tài khoản hàng ngày là $ 15,000.00 - $24,999.99

Cấp Độ 4 - Số dư tài khoản hàng ngày là $ 25,000.00 - $49,999.99

Cấp Độ 5 - Số dư tài khoản hàng ngày là $ 50,000.00 trở lên


Với số dư tài khoản hàng ngày $50,000.00 trở lên, quý vị không phải trả lệ phí chuyển khoản ngân hàng quốc tế/nội địa

Đường dây thông tin điện thoại 24 giờ trong ngày

Không phải trả lệ phí cho số tiền chuyển khoản đến

Miễn phí con tem đầu tiên của Dịch Vụ Công Chứng

Miễn phí bốn (4) Ngân Phiếu Chính Thức đầu tiên một tháng

Miễn phí năm đầu tiên thuê Két An Toàn

Miễn phí lần đầu tiên đặt mua chi phiếu thường lệ


Tài Khoản Tiết Kiệm Cá Nhân


Tiền ký thác vào Tài Khoản Tiết Kiệm Cá Nhân được hưởng các mức lãi suất cạnh tranh. Ngoài ra, ngân hàng sẽ không tính lệ phí dịch vụ nếu khách hàng duy trì số dư tài khoản tối thiểu bắt buộc. Được phép rút tiền theo số lần nhất định mỗi tháng.  Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $250.00.


Tài Khoản Thị Trường Tiền Tệ Cá Nhân


Tài Khoản Đầu Tư Thị Trường Tiền Tệ Cá Nhân kết hợp lợi thế sinh lời của lãi suất đầu tư thị trường tiền tệ với tính năng viết ngân phiếu tiện lợi. Một số giới hạn và các yêu cầu về số dư tài khoản tối thiểu có áp dụng. Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $1,000.00.


Tài Khoản Tiết Kiệm Cá Nhân Hạng Vàng


Tiền ký thác vào Tài Khoản Tiết Kiệm được hưởng các mức lãi suất cạnh tranh. Ngoài ra, ngân hàng sẽ không tính lệ phí dịch vụ nếu khách hàng duy trì số dư tài khoản tối thiểu bắt buộc.  $5.00 lệ phí dịch vụ sau thuế theo quý 3 tháng sẽ không áp dụng nếu quý vị duy trì số dư tài khoản hàng ngày tối thiểu là $1,000 hoặc số dư tài khoản hàng ngày trung bình là $1,500. Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $1,000. Được phép rút tiền theo số lần nhất định mỗi tháng.


Tài Khoản Tiết Kiệm Cá Nhân Hạng Kim Cương


Tiền ký thác vào Tài Khoản Tiết Kiệm được hưởng các mức lãi suất cạnh tranh. Phải có số dư hàng ngày tối thiểu là $5,000 trong tài khoản để được hưởng mức lãi suất đặc biệt đã công bố. Nếu số dư tài khoản hàng ngày thấp hơn $5,000 trong bất kỳ ngày nào, mức lãi suất sẽ được thay đổi về mức lãi suất hiện tại của tài khoản Tiết Kiệm Cá Nhân. Ngoài ra, ngân hàng sẽ không tính lệ phí dịch vụ nếu khách hàng duy trì số dư tài khoản bắt buộc tối thiểu. $5.00 lệ phí dịch vụ sau thuế theo quý 3 tháng sẽ không áp dụng nếu quý vị duy trì số dư tài khoản hàng ngày tối thiểu là $1,000 hoặc số dư tài khoản hàng ngày trung bình là $1,500. Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $500. Được phép rút tiền theo số lần nhất định mỗi tháng.


Tài Khoản Chi Phiếu dành cho Người Cao Niên


Tài Khoản Chi Phí cho Người Cao Niên đặc biệt dành cho những người trên 55 tuổi.  Không có yêu cầu về số dư tài khoản tối thiểu và viết chi phiếu không hạn chế.   Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $100. Không phải trả lệ phí duy trì tài khoản hàng tháng và quý vị nhận được các tờ chi phiếu miễn phí.


Tài Khoản Chứng Nhận Ký Thác (CD)


Metro City Bank cung cấp nhiều dạng tài khoản Chứng Nhận Ký Thác có thể gia hạn hoặc đáo hạn một lần ở mức lãi suất cạnh tranh, với các thời hạn từ 30 ngày cho đến 5 năm. Số dư tài khoản tối thiểu khi mở tài khoản là $1,000. Lãi suất sẽ được cộng vào tài khoản của quý vị hàng tháng. Hoặc nếu không, quý vị có thể đề nghị trả lãi suất cho quý vị hoặc tự động chuyển tiền lãi suất vào tài khoản chi phiếu, tiết kiệm hoặc tài khoản đầu tư thị trường tiền tệ của quý vị. Ngân hàng có thể tính phí phạt đối với trường hợp rút tiền trước thời hạn.


CDARS


CDARS cho phép quý vị ký thác các khoản tiền lớn vào một ngân hàng, nhưng vẫn được hưởng bảo hiểm FDIC cho các khoản tiền lên tới 50 triệu đô la. Các tài khoản này có thể kết hợp sự tiện lợi khi làm việc với một ngân hàng với sự bảo vệ của bảo hiểm FDIC - một yếu tố ngày càng quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Ngân hàng ấn định các mức lãi suất CD, do đó khách hàng không cần phải thương lượng lãi suất với nhiều ngân hàng khác nhau và chỉ nhận được một bản kết toán cho tất cả các khoản tiền. Để tìm hiểu về CDARS, vui lòng liên lạc với một trong các cộng sự của chúng tôi tại số (770) 455-4989. Bấm vào đây để biết thêm thông tin.


Tài Khoản Tiết Kiệm Trả Góp Hạng Nhất


Phải có một khoản ký thác mỗi tháng (số tiền tiết kiệm ước tính) trước ngày hết hạn dự kiến. Quý vị không thể rút vốn từ tài khoản này khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi, trừ khi rút vào ngày đáo hạn hoặc sau ngày đáo hạn. Quý vị không thể thực hiện khoản ký thác hàng tháng đó trước ngày hạn ít nhất 5 ngày. Ngân hàng có thể tính phí phạt lãi suất ba tháng đối với trường hợp rút sớm. Thanh toán các khoản tiền hàng tháng của quý vị trước ngày hết hạn, hoặc nếu không giá trị đáo hạn chính thức cuối cùng của quý vị có thể thấp hơn số tiền ước tính ban đầu. Tài khoản này là dành cho một thời hạn quy định và sẽ không tự động gia hạn cho bất kỳ giai đoạn nào sau ngày đáo hạn ban đầu.


Các Tài Khoản Hưu Trí Cá Nhân (IRA)


Metro City Bank có 2 dạng IRA, gọi là Traditional IRA và Roth IRA. Hãy để các nhân viên đại diện ban dịch vụ khách hàng của chúng tôi giúp quý vị bắt đầu.


DOANH NGHIỆP

Tại Metro City Bank, chúng tôi hiểu rằng các chủ doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp có nhiều vấn đề quan trọng cần bận tâm hơn nhiều so với tài khoản ngân hàng kinh doanh của họ. Họ muốn có một ngân hàng biết nói ngôn ngữ của họ, hiểu các nhu cầu của họ và cung cấp các dịch vụ giao dịch ngân hàng đơn giản và dễ dàng.

Tại Metro, đó là cách làm việc duy nhất của chúng tôi — với các chuyên gia ngân hàng giàu kinh nghiệm dành thời gian lắng nghe và tìm hiểu về  hoàn cảnh của mỗi doanh nghiệp khách hàng.

Cho dù nhu cầu giao dịch ngân hàng của quý vị liên quan đến cá nhân hay công việc kinh doanh, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị ở cấp độ cam kết mà quý vị sẽ không tìm thấy ở bất kỳ tổ chức tài chính nào khác.

Tài Khoản Chi Phiếu Phân Tích Kinh Doanh

Tài Khoản Chi Phiếu Doanh Nghiệp 2016

Tài Khoản Chi Phiếu Lãi Suất Doanh Nghiệp

Các Tài Khoản Đầu Tư Thị Trường Tiền Tệ cho Doanh Nghiệp

Các Tài Khoản Tiết Kiệm cho Doanh Nghiệp

Tài Khoản Chứng Nhận Ký Thác

CDARS


Tài Khoản Chi Phiếu Phân Tích Kinh Doanh

Ngân khoản trong các tài khoản thương mại của chúng tôi được cộng thêm lãi suất hàng tháng dựa trên mức lãi suất Tín Phiếu Kho Bạc 90 ngày trung bình. Các khoản thu nhập này được cộng tài khoản hàng tháng để hoàn trả chi phí phân tích, có thể được áp dụng cho tài khoản thương mại của quý vị. Chúng tôi phân tích — quý vị tiết kiệm tiền. Việc nào dễ hơn?

Có thể tìm hiểu thông tin chi tiết đầy đủ, kể cả các khoản lệ phí, trong một tờ thông tin riêng. Hoặc nếu không, quý vị chỉ cần hỏi nhân viên đại diện ban dịch vụ khách hàng để được giúp đỡ.


Tài Khoản Chi Phiếu Doanh Nghiệp 2016

Nếu doanh nghiệp của quý vị cần một tài khoản chi phiếu đơn giản, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu đó của quý vị.  Quý vị có thể viết đến tối đa 100 ngân phiếu miễn phí mỗi tháng.  Ngân hàng sẽ trừ $0.25 một ngân phiếu vào tài khoản đối với mỗi ngân phiếu ghi vượt quá định mức 100 ngân phiếu mỗi tháng Có thể tránh phải trả $10 lệ phí duy trì tài khoản hàng tháng nếu quý vị duy trì số dư tài khoản hàng ngày trung bình là $1,000 cho tháng đó.  Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $50.

Tài Khoản Chi Phiếu Lãi Suất Doanh Nghiệp

Với Tài Khoản Chi Phiếu Lãi Suất Doanh Nghiệp, các cơ quan chính phủ bất vụ lợi của chúng tôi, và các khách hàng sở hữu độc quyền có thể được hưởng lãi suất từ các khoản tiền mà họ bỏ vào trong tài khoản. Lệ phí duy trì tài khoản và số dư tài khoản tối thiểu hoặc trung bình có áp dụng. Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $250.00.


Các Tài Khoản Đầu Tư Thị Trường Tiền Tệ cho Doanh Nghiệp

Cho dù quý vị sở hữu hay điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, hoặc công ty cổ phần, quý vị sẽ hài lòng với các mức lãi suất cạnh tranh và cấp độ dịch vụ của chúng tôi. Tài Khoản Đầu Tư Thị Trường Tiền Tệ Doanh Nghiệp của chúng tôi kết hợp lợi thế sinh lời của lãi suất đầu tư thị trường tiền tệ với quyền viết ngân phiếu có giới hạn.  Một số giới hạn và các yêu cầu về số dư tài khoản tối thiểu có áp dụng. Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $1,000.00.


Các Tài Khoản Tiết Kiệm Doanh Nghiệp

Các khoản tiền ký thác vào trong Tài Khoản Tiết Kiệm Doanh Nghiệp được hưởng các mức lãi suất cạnh tranh. Ngân hàng sẽ không tính lệ phí dịch vụ nếu khách hàng duy trì số dư tài khoản bắt buộc tối thiểu. Được phép rút tiền theo số lần nhất định mỗi tháng. Mức ký thác tối thiểu để mở tài khoản là $500.


Tài Khoản Chứng Nhận Ký Thác

Quý vị sẽ rất hài lòng với các mức lãi suất chúng tôi dành cho cho các Tài Khoản Chứng Nhận Ký Thác (CD) và mức tối thiểu để mở tài khoản rất thấp — chỉ có $1,000.


CDARS

CDARS cho phép quý vị ký thác các khoản tiền lớn vào một ngân hàng, nhưng vẫn được hưởng bảo hiểm FDIC cho các khoản tiền lên tới 50 triệu đô la. Các tài khoản này có thể kết hợp sự tiện lợi khi làm việc với một ngân hàng với sự bảo vệ của bảo hiểm FDIC - một yếu tố ngày càng quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Ngân hàng ấn định các mức lãi suất CD, do đó khách hàng không cần phải thương lượng lãi suất với nhiều ngân hàng khác nhau và chỉ nhận được một bản kết toán cho tất cả các khoản tiền. Để tìm hiểu về CDARS, vui lòng liên lạc với một trong các cộng sự của chúng tôi tại số (770) 455-4989.

 

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

 

Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động của Ngân Hàng

https://www.metrocitybank.com/files/REPORT.pdf

Số Chứng Nhận FDIC của chúng tôi là 58181

Ban Giám ĐốcNack Y. Paek , Chủ Tịch Điều Hành Ban Giám Đốc. Ông Paek là Chủ Tịch một tổ chức cung cấp dịch vụ SBA thành công tên là Government Loan Service Corporation, chuyên về cho vay và quản lý các khoản vay SBA cho ngân hàng. Ông Paek giải thể công ty Government Loan Service Corporation vào tháng Tư năm 2006 để tập trung toàn bộ tâm trí cho sự thành công của Metro City Bank. Ông Paek có văn bằng Cử Nhân Khoa Học của Trường College of Commerce, Seoul National University và bằng MBA của Northern Illinois University. Ông từng làm việc cho Continental Insurance Company ở cương vị Giám Đốc Kiểm Toán Khu Vực cho đến năm 1980. Từ năm 1980 đến năm 1990, ông Paek là chủ sở hữu duy nhất của công ty CPA địa phương tên là Nack Y. Paek, P.C., với đối tượng khách hàng chủ yếu là thành viên cộng đồng di dân Á Châu. Ông Paek là giám đốc sáng lập Summit Bank Corporation vào năm 1987, đảm trách vị trí Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty này từ năm 1992 đến 1994. Ông cũng làm Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán. Ngoài ra, ông Paek còn là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng Châu Á Thái Bình Dương, Inc., (CPACS), tổ chức dịch vụ cộng đồng bất vụ lợi lớn nhất với mục đích giúp đỡ các di dân Á Châu định cư và thích nghi với cuộc sống mới ở khu Đô Thị Atlanta.


Farid Tan , Tổng Giám Đốc Điều Hành Metro City Bank với hơn 36 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Ông Tan gia nhập Chương Trình Huấn Luyện Viên Chức Lãnh Đạo cho Bank Bumiputra Malaysia vào năm 1981. Trong thời gian làm việc ở đây, ông đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau cả ở Malaysia và New York, trong đó bao gồm Chuyên Viên phụ trách Tài Khoản Khách Hàng, Chuyên Viên Giám Sát Kiểm Toán Nội Bộ, và Chuyên Viên Đại Lý Hối Đoái. Ông cũng được đề bạt làm Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành năm 1993 và nắm giữ vị trí này trong 6 năm trước khi thôi việc vào năm 1999 để trở thành Chuyên Viên Tín Dụng cho một ngân hàng cộng đồng ở địa phương tại Doraville, Georgia. Ông là Chủ Tịch kiêm CEO của Ngân Hàng đó từ năm 2002 đến năm 2005 trước khi thôi việc để trở thành Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành của Metro City Bank, khai trương vào đầu năm 2006. Ông Tan có rất nhiều kinh nghiệm về giao dịch ngân hàng ở cấp độ cộng đồng, khu vực và quốc tế, liên quan đến các hoạt động tài chính, kiểm toán, giao dịch ngân hàng bán lẻ, sáp nhập và mua lại, cho vay hợp vốn, mua bán trao đổi hối đoái, đầu tư chứng khoán, lập kế hoạch chiến lược và quản lý hồ sơ. Ông Tan từng học tại Polytechnic Ungku Omar, Malaysia với văn bằng cử nhân chuyên ngành kế toán. Ông cũng là thành viên của Hiệp Hội Cambiste International (ACI), Hiệp Hội Thị Trường Tài Chính, Malaysia và Hoa Kỳ. Ông Tan nói thông thạo ba ngôn ngữ Quảng Đông, Mã lai và tiếng Anh.


William M. Hungeling , là kế toán viên công chứng, sở hữu công ty CPA riêng ở Atlanta. Trước khi bắt đầu công ty riêng, ông có sự nghiệp ấn tượng với IRS trong 14 năm, đạt đến vị trí cuối cùng là Phó Giám Đốc Văn Phòng Kháng Cáo Atlanta. Ông Hungeling là thành viên tích cực của Hội CPA Georgia, Brookhaven Rotary Club, và tham gia phục vụ tại nhiều nhà thờ và tổ chức thiện nguyện khác nhau. Ông Hungeling có văn bằng Cử Nhân chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh của John Carrol University và Văn Bằng Thạc Sĩ chuyên ngành Bất Động Sản của Georgia State University.


Francis Lai, người gốc Mã lai, hiện là thành viên ban lãnh đạo Goldfield Capital, LLC., một tổ chức điều hành các dự án bất động sản thương mại. Trước năm 1984, ông Lai làm việc với Hock Hua Bank Berhad ở Sabah, Malaysia và là giám đốc Summit Bank Corporation từ 1984 đến 2007. Ông Lai có Văn Bằng Cao Đẳng của New York State University, và Văn Bằng Cử Nhân cũng như M.B.A. của  Mercer University ở Atlanta.


Ông Don T.P. Leung, thành viên Ban Quản Trị Light Efficient Depot, LLC, một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đèn chiếu sáng thương mại tiết kiệm năng lượng. Trước năm 2011, ông Leung từng thành lập và quản lý một công ty may mặc, chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc tư nhân trong 25 năm. Ông sinh ra ở Hồng Kông, và tu nghiệp ở Anh Quốc.


Feiying Lu  là giám đốc kiểm toán tài chính của Imex Trading Company - nhà phân phối thực phẩm đông lạnh bán sỉ, kể từ năm 1997. Cô Lu nhận được văn bằng Cử Nhân Khoa Học của Sanghai University Science and Technology.


Young Park  là Chủ Tịch Hội Fortune International Jewelry và sở hữu nhiều nhà hàng Nhật. Ông từng tốt nghiệp Inha University, Hàn Quốc, với văn bằng chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.


Ajit A. Patel  là thành viên Ban Quản Trị của Amrit & Sons I, LLC, ông là chủ sở hữu kiêm người điều hành hai khách sạn ở Pensacola, Florida. Ông Patel từng theo học tại trường City University ở London nơi ông tốt nghiệp với văn bằng danh dự chuyên ngành Kinh Tế và Kế Toán. Ông cũng nhận được bằng Thạc Sĩ chuyên ngành Thuế Vụ của Trường Georgia State University.


Ông Frank S. Rhee  hiện là Giám Đốc Tài Chính cho Trends Menswear. Ông từng làm việc cho công ty kế toán Ernst & Young. Ông Rhee cũng từng là Phó Giám Đốc Kiểm Toán Tài Chính cho  Manufacturers Hanover Bank ở New York từ năm 1990 đến năm 1993. Ông tốt nghiệp trường New York University và Lovett High School ở Atlanta.


Ông Sam Sang-Koo Shim là kế toán viên công chứng và chuyên gia phân tích giá trị bất động sản có chứng nhận, và là trưởng ban tài chính chính phủ có chứng nhận, sở hữu một công ty tư vấn CPA. Trước khi nghỉ hưu, ông Shim từng là Giám Đốc Cơ Quan Kế Toán Tổng Hợp cho Chính Quyền Tiểu Bang Illinois trong 23 năm. Ông Shim tốt nghiệp Trường Business School of Seoul National University, Hàn Quốc, và có bằng Thạc Sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh của Trường Northern Illinois University và văn bằng Thạc Sĩ chuyên ngành Kinh Doanh của University of Wisconsin tại Madison. Ông Shim là thành viên tích cực của Hội CPA Illinois, Hội CPA Hoa Kỳ và Hiệp Hội Quốc Gia các Chuyên Gia Phân Tích Giá Trị Bất Động Sản Có Chứng Nhận.


Ban Lãnh Đạo Cấp Cao

Nack Paek - Chủ Tịch Điều Hành Ban Giám Đốc.


Farid Tan - Tổng Giám Đốc Điều Hành.


Howard Hwasaeng Kim - Chủ Tịch kiêm Trưởng Ban Cho Vay/Trưởng Ban Điều Hành Hoạt Động.


 1. Benton Gunter - Phó Chủ Tịch Điều Hành kiêm Trưởng Ban Quản Lý Hành Chính/Giám Đốc Tài Chính.

 

Các Thông Cáo Báo Chí

https://www.metrocitybank.com/files/press_release_03-02-12.pdf


 

VỀ CHÚNG TÔI

Địa Điểm/Máy ATM


Văn Phòng Chính

            5441 Buford Highway, Suite 109

Doraville, GA 30340

            Điện thoại: (770) 455-4989

Số Fax: (770) 455-4988

Giờ làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiều

Thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều


Văn Phòng Duluth

3725 Old Norcross Road Suite A
Duluth GA, 30096

Điện thoại: (770) 495-1774
Số Fax: (770) 495-1767

Giờ làm việc
Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiều
Thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều


Văn phòng Johns Creek

10820 Abbotts Bridge Road Suite 140
Johns Creek GA, 30097

Điện thoại: (770) 495-2423
Số Fax: (770) 495-1303

Giờ làm việc
Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiều
Thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều


Văn Phòng Suwanee

2790 Lawrenceville-Suwanee Rd Suite 105
Suwanee, GA 30024

Điện thoại: (678) 482-2996
Số Fax: (678) 482-2180

Giờ làm việc
Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiều
Thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều


Văn Phòng Sugarloaf

1295 Old Peachtree Road Suite 180
Suwanee, GA 30024

Điện thoại: (678) 735-5150
Số Fax: (678) 735-5151

Giờ làm việc
Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiều
Thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều


Văn Phòng Opelika

1805 Gateway Drive
Opelika, AL 36801

Điện thoại: (334) 741-1300
Số Fax: (334) 705-4000

Giờ làm việc
Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiều
Thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều


Văn Phòng Norcross

5385 Jimmy Carter Blvd Suite 100
Norcross, Ga 30093

            Điện thoại: (678) 689-0093
            Số Fax: (470) 514-2715

            Giờ làm việc
            Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiều

            Thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều


            Văn Phòng Centreville

            5900 Centreville Crest Lane Unit B

            Centreville, VA 20121

Điện thoại: (571) 490-7655

Số Fax: (571) 490-7659

Giờ làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiều

Thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều


Văn Phòng Montgomery

2779 Bell Road

Montgomery, AL 36117

Điện thoại: (334) 260-4926

Số Fax: (334) 260-8869

Giờ làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiều

Thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 2:00 chiềuVăn Phòng Fort Lee

1636 Parker Avenue

Fort Lee, NJ 07024

Điện thoại: 201-720-8132

Số Fax: 201-720-8696

Giờ làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 8:30 sáng đến 5:00 chiều

Thứ Bảy từ 8:30 sáng đến 1:00 chiềuVăn Phòng Bayside

215-45 Northern Blvd Suite A

Bayside, NY 11361

Điện thoại: 929-373-4358

Số Fax: 718-225-4852

Giờ làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 8:30 sáng đến 5:00 chiều

Thứ Bảy từ 8:30 sáng đến 1:00 chiềuBayside Mortgage and SBA Loan Office

Eric S. Suh

215-45 Northern Blvd Suite B

Bayside, NY 11361

Điện thoại: (929) 373-4363

Điện thoại di động: (917) 364-2288

Số Fax: (929) 381-1035

E-Mail: ericsuh@metrocitybank.com

Giờ làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiềuVăn Phòng Grand Prairie

2615 W. Pioneer Parkway, Suite 101

Grand Prairie, TX 75051

Điện thoại: 972-660-9600

Số Fax: 972-660-9605

Giờ làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiều

Giờ Giao Dịch qua Cửa Sổ thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 sáng - 5:00 chiều

Giờ Mở Cửa Khu Sảnh Thứ Bảy từ 9:00 sáng - 2:00 chiều

Giờ Giao Dịch qua Cửa Sổ vào thứ Bảy 9:00 sáng - 2:00 chiều

 Văn Phòng Dallas

9788 Walnut St. Ste 200

Dallas, TX 75243

Điện thoại: 214-575-8316

Số Fax: 214-575-8273

Giờ làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu từ: 9:00 sáng đến 5:00 chiều

Giờ Giao Dịch qua Cửa Sổ thứ Hai đến thứ Sáu 8:30 sáng - 5:00 chiều

Giờ Mở Cửa Khu Sảnh Thứ Bảy từ 9:00 sáng - 2:00 chiều

Giờ Giao Dịch qua Cửa Sổ vào thứ Bảy 9:00 sáng - 2:00 chiều


Liên Lạc với Chúng Tôi

**Các ô điền sẽ được xác định trong thời gian thiết kế

Có ban dịch vụ khách hàng tại bất kỳ địa điểm chi nhánh nào

 trong giờ làm việc bình thường hoặc gửi email cho chúng tôi tại HelpDesk@metrocitybank.com


Có dịch vụ Giao Dịch Ngân Hàng qua Điện Thoại 24 giờ trong ngày

 tại số 1-888-455-4686


Trong trường hợp mất hoặc thất lạc thẻ ghi nợ, vui lòng gọi số:

1-800-500-1044


Careers

Ban lãnh đạo của Metro City Bank tin rằng mỗi nhân viên đều có vai trò đóng góp quan trọng đối với sự thành công không ngừng của Ngân Hàng. Để đảm bảo sự thành công này, chúng tôi lựa chọn những người biết coi trọng thành phần nhân sự đa dạng, sẵn sàng tiếp nhận những ý tưởng mới, có chất lượng phục vụ khách hàng xuất sắc, và cam kết hợp tác làm việc. Đổi lại, Metro City Bank có mức lương hấp dẫn, và gói quyền lợi toàn diện.


Metro City Bank là Hãng Sở Không Phân Biệt Đối Xử/Cung Cấp Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng cho Phụ Nữ, Người Sắc Tộc Thiểu Số, Cựu Chiến Binh và Người Khuyết Tật, Xu Hướng Tính Dục và Đặc Điểm Giới Tính, và cung cấp phương tiện trợ giúp hợp lý cho những người Khuyết Tật và Cựu Chiến Binh Tàn Tật có trình độ trong các thủ tục nộp đơn xin việc. Do đó, nếu quý vị cần phương tiện trợ giúp đặc biệt trong quá trình xin việc, vui lòng gửi yêu cầu qua email tới vpendergast@metrocitybank.com và trong dòng tiêu đề ghi là Applicant Accommodation Request (Yêu Cầu Phương Tiện Trợ Giúp Đặc Biệt cho Đương Đơn Xin Việc).


Ngoài ra, Metro City Bank còn thi hành mọi quy chế và chính sách về nhân sự bất kể sắc tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi, tình trạng khuyết tật, phái tính, tình trạng cựu chiến binh, tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, tư cách công dân, quốc gia xuất thân, xu hướng tính dục, hoặc nhận dạng giới tính của một người.


Nếu bạn có các kỹ năng phù hợp với các yêu cầu về năng lực trình độ đối với vị trí đang tuyển dụng, và có những phẩm chất mà Metro City Bank coi trọng, hãy nộp sơ yếu lý lịch cho @metrocitybank.bank.


Chúng tôi chỉ xem xét các hồ sơ lý lịch gửi cho các vị trí đang tuyển dụng. Vui lòng đừng quên đánh máy tên vị trí đang tuyển dụng mà bạn quan tâm, trong dòng tiêu đề email.


Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng (bấm vào vị trí để xem nội dung đăng tuyển)


Các Nội Dung Đăng Tuyển theo Luật Lao Động (bấm vào đường liên kết để xem nội dung đăng tuyển)


https://www.metrocitybank.com/files/EEO_Policy.pdf

https://www.metrocitybank.com/files/EEO_is_the_Law_Poster.pdf

https://www.metrocitybank.com/files/E-Verify_Participation_Poster.pdf

https://www.metrocitybank.com/files/OSC_Right_to_Work_Poster.pdf


PHẦN GHI CHÚ CUỐI TRANG

FDIC

**Provided by ProfitStars

 

THỰC HÀNH

**Provided by ProfitStars

 

Bảo Vệ Thông Tin Riêng Tư

https://www.metrocitybank.com/files/Privacy_2017.pdf


Đạo Luật Người Yêu Nước Hoa Kỳ

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC THỦ TỤC MỞ HOẶC THAY ĐỔI TÀI KHOẢN VỚI METRO CITY BANK


Mục 326 của ĐẠO LUẬT NGƯỜI YÊU NƯỚC HOA KỲ yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính phải thu thập, xác minh, và lưu hồ sơ các thông tin nhận dạng mỗi cá nhân mở tài khoản hoặc thay đổi một tài khoản hiện tại. Quy chế liên bang này áp dụng cho tất cả các khách hàng mới và khách hàng hiện tại. Thông tin này được sử dụng để giúp chính phủ Hoa Kỳ đấu tranh chống nạn tài trợ khủng bố và các hoạt động rửa tiền.


 Điều này có ý nghĩa gì với quý vị: khi quý vị mở một tài khoản hoặc thay đổi một tài khoản hiện tại, chúng tôi sẽ đề nghị mỗi người cung cấp tên, địa chỉ số nhà, địa chỉ bưu tín, ngày tháng năm sinh, và thông tin khác sẽ giúp chúng tôi nhận diện người đó. Chúng tôi sẽ đề nghị cung cấp bằng lái xe của mỗi người hoặc các giấy tờ nhận dạng khác, và bản sao hoặc thông tin hồ sơ từ mỗi người trong số họ.


Các Điều Khoản Sử Dụng

CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CHI PHỐI VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP TRANG WEB. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG ĐỪNG TRUY CẬP VÀO TRANG WEB. KHI TRUY CẬP VÀO TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TRANG NÀO TRONG TRANG WEB ĐÓ, QUÝ VỊ CẦN TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY.


Trang web này hiện do ngân hàng thiết lập chỉ với mục đích duy nhất là truyền đạt thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Ngân Hàng, và tạo điều kiện để ngân hàng và các khách hàng tiếp xúc liên lạc. Thông tin có trên website này nên được coi là thông tin quảng cáo. Không có gì trong bất kỳ trang nào của website này thay thế cho các thỏa thuận và tài liệu tiết lộ thông tin áp dụng cho các sản phẩm và các dịch vụ của ngân hàng. Nếu bất kỳ thông tin nào trên website này mâu thuẫn với thông tin có trong các thỏa thuận và tài liệu tiết lộ thông tin của ngân hàng, thỏa thuận và tài liệu tiết lộ thông tin đó sẽ có giá trị chi phối.


Đôi khi Ngân Hàng có thể đăng đường liên kết tới các trang web khác trên trang này. Ngân Hàng không có sự kiểm soát đối với bất kỳ trang web nào khác và không chịu trách nhiệm đối với nội dung trên bất kỳ trang nào ngoài trang này. Người sử dụng chịu mọi trách nhiệm khi truy cập các trang web khác qua các đường liên kết ở trong trang này.


Thông tin và các tài liệu có trên website này thuộc sở hữu của Ngân Hàng hoặc của những người khác, nếu thích hợp. Không được phép sao chụp, trưng bày, gửi đi, phân phát, điều chỉnh, bán, lưu trữ để sử dụng, tải xuống, hoặc tái bản theo hình thức khác đối với bất kỳ nội dung thông tin nào trừ khi được luật pháp cho phép.


Ngân Hàng không có bất kỳ sự bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo trên trang này. Ngân Hàng sẽ cố gắng hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các thông tin trình bày là chính xác; tuy nhiên Ngân Hàng hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lời xác nhận hay bảo đảm nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo đảm về khả năng bán được của hàng hóa, mức độ phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính thích hợp, và khả năng sử dụng trang web này mà không làm lây lan vi-rút máy tính. Ngân Hàng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, hoặc các khoản tiền phạt nào (cho dù phạt do sai lầm cá nhân, phạt theo hợp đồng, hay theo hình thức khác), trong đó bao gồm thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại do hậu quả và thiệt hại do vô ý, phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng website này. Giới hạn này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bỏ sót thông tin, máy móc hư hỏng, gửi thông tin chậm trễ hoặc không thể nhận được hoặc gửi được thông tin, in ra thông tin chậm trễ hoặc không thể in ra được thông tin, việc truyền đi bất kỳ vi-rút máy tính nào, hoặc truyền đi bất kỳ thao tác hay mã độc hoặc tắt tính năng nào khác. Hạn chế này áp dụng ngay cả khi Ngân Hàng đã được cho biết về khả năng xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại đó.


Thỏa thuận này đôi khi có thể được thay đổi bằng cách đăng Các Điều Khoản Sử Dụng mới trên website. Tất cả những người sử dụng đồng ý tuân thủ thỏa thuận này như đôi khi được thay đổi.


Thỏa thuận này và việc sử dụng website này thuộc phạm vi quy định của luật pháp Tiểu Bang Georgia.


Bảo Vệ Thông Tin Riêng Tư

<Type content here>


CÁC TRANG/ĐƯỜNG LIÊN KẾT KHÁC

Trung Tâm Thẻ

<Provide URL here>

 

Các Chương Trình Tính Toán

**Provided by ProfitStars

<No additional content needed>

 

Website CDARS

https://www.metrocitybank.com/files/cdars.pdf


Cẩm Nang Hướng Dẫn của FDIC về Bảo Hiểm Ký Thác

<Provide URL here>


Thư Viện Các Mẫu Giấy Tờ

<Type content here>


Tin Tức và Thông Tin

<Type content here>


Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Mở Tài Khoản Mới

**Các ô điền sẽ được xác định trong thời gian thiết kế

<Type content here>

 

CHO VAY

Là ngân hàng cộng đồng, Metro City Bank quan tâm đến quý vị và có thể giúp quý vị với mọi loại hình vay. Quý vị sẽ được phục vụ chu đáo và những người biết quý vị, chứ không phải là những người ở tiểu bang khác, sẽ giải quyết đơn xin của quý vị một cách nhanh gọn và hiệu quả. Chúng tôi có các chuyên viên cho vay luôn sẵn lòng điều chỉnh chương trình vay cho phù hợp với các nhu cầu của quý vị. Các chuyên viên cho vay của chúng tôi sẽ gặp riêng quý vị để bàn thảo về các nhu cầu cá nhân hoặc nhu cầu của doanh nghiệp quý vị.

Định Mức Tín Dụng Cá Nhân

Tận dụng sự linh hoạt và an tâm khi biết quý vị có sẵn nguồn dự trữ tiền mặt để sử dụng - cho dù cần khẩn cấp hay không! Ngoài ra, quý vị không cần phải sở hữu một căn nhà hoặc bất động sản thì mới hội đủ điều kiện.

 • Quý vị có thể sử dụng định mức tín dụng cá nhân 24 giờ trong ngày và có thể dùng cho gần như mọi thứ mà quý vị cần, chẳng hạn như đài thọ một khoản mua lớn hoặc kết hợp các hóa đơn có mức lãi suất cao hơn.
 • Vay tạm ứng tiền mặt tại trung tâm tài chánh của chúng tôi (không phải trả lệ phí tạm ứng tiền mặt)
 • Nhận các bản kết toán hàng tháng (cho mỗi tháng có hoạt động liên quan đến định mức tín dụng của quý vị)
 • Thủ tục phê duyệt nhanh chóng

Các Chương Trình Vay Thương Mại

Metro City Bank cung cấp các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp cần mua sắm tài sản cố định, vay thế chấp bất động sản thương mại và định mức tín dụng vốn hoạt động. Chúng tôi cũng có các mức lãi suất cố định và thả nổi, cũng như các thời hạn linh hoạt.

Khi quý vị tìm đến chúng tôi vì có nhu cầu vay tín dụng, quý vị sẽ ấn tượng ngay với cách thức hoạt động của chúng tôi - với các chuyên viên cho vay giàu kinh nghiệm, luôn biết dành thời gian lắng nghe và tìm hiểu hoàn cảnh kinh doanh của quý vị. 

Ngoài ra, kỹ năng lắng nghe này sẽ giúp các chuyên viên cho vay của chúng tôi thiết lập khoản tín dụng phù hợp nhất với quý vị. Tất nhiên là ngoài các chương trình vay thương mại, chúng tôi còn có đầy đủ các dịch vụ liên quan mà doanh nghiệp của quý vị có thể tận dụng, trong đó bao gồm quản lý tiền mặt, tài khoản chi phiếu và tiết kiệm thương mại.

Danh Sách Liên Hệ của Các Chuyên Viên Cho Vay

Các Chương Trình Vay Bất Động Sản Thương Mại

Qua chương trình vay bất động sản thương mại của chúng tôi, quý vị có thể tận dụng các chương trình vay với mức lãi suất cố định và lãi suất có thể điều chỉnh. Metro City Bank cũng có thể đài thọ các khoản mua và công trình xây mới cho nhiều dạng bất động sản khác nhau, trong đó bao gồm:

 • Các tòa nhà do chủ sở hữu cư ngụ
 • Các khu chung cư
 • Các tòa nhà văn phòng/ Các khu trung tâm bán lẻ


Các Chương Trình Vay Thế Chấp Mua Nhà

 • Vay Thế Chấp với Mức Lãi Suất Có Thể Điều Chỉnh (ARM) - 5/1 ARM; mức lãi suất và các khoản trả góp hàng tháng của quý vị vẫn giữ nguyên cho giai đoạn ban đầu 5 năm, sau đó điều chỉnh hàng năm
 • Bao gồm các mức giới hạn tối đa về lãi suất, đề ra mức giới hạn tối đa cho lãi suất của quý vị

Danh sách liên hệ văn phòng Cho Vay Thế Chấp Mua Nhà

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

 

Chuyển Khoản Ngân Hàng

Hướng Dẫn Cách Chuyển Khoản
Tiền Chuyển Đến nhận tại Federal Reserve Bank

Chuyển đến Federal Reserve Bank of Atlanta:
ABA Number 061120686 Metro City Bank

Chuyển Cho:
Người Thụ Hưởng (Tên chủ tài khoản tại Metro City Bank)Số Tài Khoản của Người Thụ Hưởng (Số tài khoản cho chủ tài khoản tại Metro City Bank)

Mã Số Chi Nhánh (SWIFT Code) của Metro City Bank là GMCBUS3A

Mã số này chỉ được sử dụng để gửi tin nhắn giữa các tổ chức tài chánh.

Mẫu Chuyển Khoản

Các Dịch Vụ Quản Lý Tiền Mặt

Tập trung vào điều quan trọng nhất - doanh nghiệp của quý vị.  Với tất cả các dịch vụ quản lý tiền mặt và quản lý giao dịch hiệu quả hiện có, quý vị có thể điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả và hữu dụng hơn. Chúng tôi có thể thiết lập một giải pháp để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của quý vị:

Các Dịch Vụ ACH  - Thanh toán chi phí cho các nhà cung cấp và bên cung ứng của quý vị qua mạng điện tử, trên internet qua Ngân Hàng Chuyển Khoản Điện Tử Tự Động (ACH).  Với văn bản thỏa thuận trước, quý vị cũng có thể chuyển tiền giữa các ngân hàng.

Ký Thác Tiền Lương Ký thác tiền lương sau khi trừ thuế trực tiếp vào tài khoản cá nhân của nhân viên tại bất kỳ ngân hàng nào, cho phép họ sử dụng tiền nhanh hơn và không cần phải rời văn phòng để tới ngân hàng.

Vui lòng gọi một trong các văn phòng chi nhánh của chúng tôi để biết thêm thông tin.


Ký Thác Từ Xa

Tốn ít thời gian ký thác ngân phiếu hơn để dành thời gian đó điều hành doanh nghiệp của quý vị.  Với dịch vụ Ký Thác Từ Xa, quý vị có thể ký thác không hạn chế vào tài khoản kinh doanh của quý vị từ nhà hoặc văn phòng và tiết kiệm thời gian cũng như tránh được sự phiền toái khi mang các tờ ngân phiếu tới ngân hàng.  Vui lòng gọi một trong các văn phòng chi nhánh của chúng tôi để biết thêm thông tin.


Giao Dịch Ngân Hàng qua Điện Thoại

Gọi OnCall Banking của Metro tại số (770) 455-4970, 24 giờ trong ngày, 7 ngày một tuần để nghe thông tin tài khoản tự động, và chuyển khoản giữa các tài khoản Metro City Bank.

Giao Dịch Ngân Hàng ATM

Mỗi địa điểm văn phòng của chúng tôi đều có một máy ATM để quý vị tiện sử dụng và các địa điểm ATM khác ghi ở đây. Quý vị có thể kiểm tra số dư tài khoản, chuyển khoản giữa các tài khoản Metro City Bank và rút tiền bằng thẻ ATM/Thẻ ghi nợ của Metro City Bank, và thẻ ATM/Ghi nợ của quý vị được chấp nhận ở gần như mọi nơi chấp nhận thẻ MasterCard.


Các Dịch Vụ Quốc Tế

Bí quyết để kinh doanh xuất nhập khẩu thành công là xử lý suôn sẻ các giấy tờ quan trọng.  Vì vậy, hãy để chúng tôi giúp đáp ứng các nhu cầu giao dịch ngân hàng quốc tế của quý vị. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:

 1. Thư Tín Dụng Nhập Khẩu
 2. Thư Tín Dụng Dự Phòng
 3. Thư Tín Dụng Xuất Khẩu
 4. Truy Thu
  1. Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (D/P)
  2. Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (D/A)

Giao Dịch Ngân Hàng Di Động

Kiểm soát hoạt động tài chính của quý vị ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, ngay trên máy điện thoại di động của quý vị! Vui lòng liên lạc với đại diện ban Dịch Vụ Khách Hàng hoặc tới bất kỳ chi nhánh nào của Metro City Bank để biết thêm chi tiết.